Мэдээж та өөрийн түвшингээ богино хугацаанд ахиулж шалгалт өгөхийг хүсэх нь зөв. Энэхүү ангийн сургалтын програм түргэвчилсэн бөгөөд хэлний суурь сайтай хүмүүст дүрэм болон бүх хэсгүүд дээр зааварчилсан их хэмжээний багц мэдээллийг өгч явах учир та бага зэрэг хоцрох магадлал байж болно. Энэ нөхцөлд та өөрийн дутуу байгаа чадвар дээрээ нэмэлт чармайлт гаргаад явахад сурч болохгүй гэсэн бидний зүгээс хориг байхгүй.