Бид сургалт эхлэхийн өмнө тантай сургалтын гэрээ хийх ба үүнд таны одоогийн түвшин болоод түүний хэрхэн ахиулах зорилтын тухай тодорхой тусгадаг. Хэрэв та сургалтын програмдаа бүрэн хамрагдсан бөгөөд хүссэн үр дүндээ хүрч чадаагүй бол бид ажлаа муу хийсэн байна гэсэн үг. Энэ нөхцөлд бид танд давтан суралцах ангиудад үнэ төрбөргүй хамруулж амлалтаа биелүүлэх болно.